ПРОГРАМА НА АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ ВАРНА 2023

Варна може да стане по-добро място за живот с добри идеи и ефективно управление.

КАК ЩЕ ПОДОБРИМ ЕФЕКТИВНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО
 • Ние познаваме проблемите на града, имаме капацитета да ги анализираме и да съставим приоритети, според важността и възможностите за решение.
 • Опитът ни е научил да работим постоянно и планирано, а не стихийно и предизборно.
 • Прозрачност и принципност при възлагането, организацията и контрола на обществените поръчки.
 • Обществен контрол върху управлението на местната власт.
КАК ЩЕ НАПРАВИМ ВАРНА ПРОСПЕРИРАЩ ГРАД
 • Чрез създаване на благоприятен инвестиционен климат за местните и чуждестранни инвеститори, като уважаваме инициативата им и поощряваме техните намерения.
 • Като правилно структурираме дейността на администрацията и работим ефективно по проекти, финансирани от Европейските фондове.
 • Като разработим правилата за публично-частно партньорство на територията на общината и ангажираме бизнеса на Варна във финансиране на обществено полезни проекти.
ОТ КАКВИ ПРИНЦИПИ СЕ РЪКОВОДИМ
 1. Върховенство на закона. Всички граждани на Варна са равни. Облагите и отношението на властите към тях не бива да облагодетелстват едни за сметка на други райони. Парите са на данъкоплатците и те трябва да знаят как се харчат.
 2. Прозрачност и отчетност на управлението. Няма проблем без решение. Има бюрокрация и оправдания. Ще настояваме за прозрачност на действията, перманентен контрол и отчетност на администрацията.
 3. Икономическо развитие и финансова стабилност на общината. Градът е организъм, в който ако се наруши една функция, следва заболяване на целия организъм. Следователно всички сектори за развитие на града трябва да се разглеждат единно и едновременно. Например – никога „спорт за сметка на култура“, култура за сметка на промишленост“ и обратно!
 4. Плановост и предвидимост. Правилното управление на един град изисква с едното око да се гледат и решават проблемите на деня, а с другото да се гледа поне с 30 години напред. Ще предложим като първо решение на новия Общински съвет да се подготви и приеме четиригодишната програма за развитие на Варна с конкретни мероприятия и финансов план с посочени източници на финансиране.
 5. Синергия за просперитет – общинският съвет е граждански борд за управление на града, а не сбор от партийни листи с различни интереси.
КОИ СА НАШИТЕ ПРИОРИТЕТИ
РАБОТЕЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
 1. Подобряване на административното обслужване на гражданите и спазване на законовите срокове за издаване на различни видове документи чрез:
  • Разширяване на възможностите за предоставяне на "експресни услуги" срещу допълнително заплащане.
  • Въвеждане на принципа на "мълчаливото съгласие" за част от административните дейности, след изтичане на законоустановения срок.
  • Повишаване на информираността и достъпа на гражданите до съществуващите услуги за електронно управление и администрация.
 2. Подобряване на комуникацията между местна власт и гражданите по обществено значими въпроси, като предстоящи ремонти, инициативи, аварии, обществени обсъждания и др. Подобряване на информираността на гражданите.
 3. Избор на обществен застъпник – местен омбудсман в общинския съвет за решаване на проблемите на гражданите и стопанските субекти с администрацията.
 4. Създаване на Общински инспекторат с представители на администрацията и Общинския съвет за контрол на общинската приватизация, по разходването на общинския бюджет, по качеството на изпълнение на обществените поръчки и други дейности на общинските органи.
 5. Приемане на наредба за организиране на търгове по възлагане на обществени поръчки. В комисиите ще се предвиди задължително участие, с право на глас, на представители на браншовите организации и експерти в съответната област.
 6. Делегиране на права и отговорности на районните кметства. Предвиждаме и допитване (подписка) за обособяване на кв. „Виница“ като отделен район в административното деление на Варна.
 7. Подобряване на системата за предоставяне на електронни услуги и включване на информация за изпълнението на основните дейности на общината и направените бюджетни разходи.
ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА
 1. Варна е динамично развиващ се град с нединамично развиващ се транспорт. Ограничаването на ползването на лични превозни средства изисква сигурен и удобен градски транспорт. Тъй като алтернативата подземен или високо надземен (монорелсов) транспорт е трудно осъществима и много скъпа, ще подсилим концепцията и проучванията за екологичен надземен транспорт. Ще работим за обществен транспорт, който да мотивира гражданите да го използват, за сметка на личните си превозни средства.
 2. Ще разработим програма за оптимизиране на движението по съществуващата улична мрежа с цел улесняване на придвижването, намаляване нивата на шум и подобряване на пътната безопасност. Тази програма ще обърне сериозно внимание на движението на пешеходците и велосипедистите. Уличната мрежа трябва да осигурява мотивиращи условия за безопасно използване на алтернативни превозни средства като велосипеди, тротинетки и др.
 3. Ще предложим привлекателни за инвеститорите условия за инвестиции в новоизграждащи се паркинги, които ще бъдат отдадени на концесия. Целта е решаване на проблема с паркирането в централните градски части – например подземни паркинги под централния площад, под незалесените части в междинната зелена ивица на бул. „Княз Борис I“, срещу Морската градина.
 4. Изготвяне на предпроектно проучване за възможностите за втора връзка между квартал „Аспарухово“ и централната част на града.
ГРАДОУСТРОЙСТВО
 1. Ще предложим на Общинския съвет да се извърши текущ одит и актуализация на Общия устройствен план на Варна с цел стимулиране на инвестиционния интерес към града за развитие на производства, логистика и съвместяване на този процес със съседните общини. Стратегическото мислене налага Общинският съвет и Общината да изискват разширяване на обхвата на плана, като се съобрази с планирането на съседните общини и се предвидят общите потребности от транспортна и инженерна инфраструктура.
 2. Всеки град има нужда от паркове, площади и пешеходни зони, а всеки гражданин иска да се чувства „щастлив пешеходец”. Нетърпящи отлагане са проблемите с „Дупката“, изчистване на всички грозни и стари бараки и павилиони, създаване на пешеходни зони около парковете извън централната зона на Варна.
 3. Актуализация на „Специфичните правила за застрояване на Варна”, като се въведе раздел „поддръжка на фасади, общи части и междублокови пространства”. Ще се задължат собствениците на сгради да поддържат в добър вид фасадите на имотите си. Ще се регламентира и поставянето на реклами по фасадите, като се въведат финансови механизми за ограничаване на площта им, естетизиране на визията.
 4. Ще активизираме дейността на Комисията по естетизация на градската среда към Експертния съвет по устройство на територията. Ще настояваме за утвърждаване на конкретни изисквания към всички нови проекти за съобразяване с естетиката на градската среда, защото Варна има нужда от своя собствен стил и колорит.
 5. В общинския бюджет ще бъдат целево заложени средства за монументална градска пластика. Градът ни ще има изкуство по улиците и площадите, а творците ще получат средства и поле за изява и признание. Планираме организиране на ежегоден Пленер по скулптура, а най-добрите произведения да се откупуват от общината и разполагат в зелените площи на Варна.
 6. В следващите години ще предложим да се заложат средства за изграждане на още поливни системи и сондажи за вода за зелените зони на Варна. Ще разработим програма за поетапно продължаване на тези действия и максимално покритие на зелената система на Варна.
 7. Варненци имат нужда от още паркове. На принципа на публично-частното партньорство и съфинансиране от общинския бюджет, ще създадем още паркове и зони за спорт и почивка във всеки от районите на Варна. Средства ще осигурим и чрез европейските фондове. Ще подобрим нивото на експлоатация на съществуващите зелени площи чрез публично-частно партньорство, което да гарантира поемането на грижа от страна на заинтересовани лица и фирми.
 8. Подкрепяме идеята за развитието на пристанищните зони и ще работим активно за допълнителна връзка на Републиканската транспортна мрежа с пристанището.
 9. Създаване на обща урбанистична концепция и визия за развитието на връзката „град – море“, не само като зона с плажове, ресторанти и заведения, но и като зона за културни събития и прилежаща инфраструктура с необходимите етажни или подземни паркинги. Ще работим в партньорство с Черноморската брегова асоциация за създаването на възможности за реализиране на проекти за укрепване на морския бряг. По този начин ще се повиши рейтингът на нашите плажове, ще се създадат условия за изграждане на липсващите яхтени пристанища и за предлагане на по-висок клас туристически продукт. Планираното укрепване на бреговата ивица в района на Евксиноград ще доведе до усвояване на около 450 дка от морето.
 10. Морската градина е емблема на Варна, затова за нея ще предложим най-добрите законосъобразни решения за поддържане и развитие.
 11. Всички общински проекти за реконструкция на улици, площади, сгради, ще бъдат съгласувани с организациите на хората с увреждания, преди реализацията им.
ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
 1. Ще разработим програма за осъвременяване на базата на училищата и детските заведения и ще премахнем възможността една сграда да се използва от две училища в двусменен режим на обучение. Ще осигурим необходимата база за прием на повече деца в детски градини и яслени групи в районите, където е необходимо.
 2. Съвременното образование изисква създаване на стратегически алианси между бизнеса и професионалното образование. Ще изградим съвременен център за професионална ориентация на средношколците и ще осигурим финансиране на дейността му по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.
 3. Създаването на система за целогодишно ангажиране на децата в извънкласни дейности и масовизирането на детско-юношеския спорт е наш приоритет.
 4. Варна е университетски град. Общинският съвет трябва да подпомага развитието на университетите и тяхната база. Ще изградим устойчиви партньорства с университетите, за да могат завършващите висшето си образование да останат във Варна. Това ще стане възможно, ако се стимулира интеграцията между бизнеса и образованието по инициатива на общината и съвместно с браншовите организации.
 5. Завършващите висшето си образование могат да се задържат във Варна, ако се стимулира интеграцията между бизнеса и образованието по инициатива на общината и съвместно с браншовите съюзи и камари.
 6. Ще изградим структура за здравно обслужване в училищата и детските заведения, ще осигурим специализиран транспорт и ще гарантираме достъпна среда за децата със специални образователни потребности.
СПОРТ
 1. Ще създадем програма за изграждане на нови и оптимално използване на наличните спортни съоръжения. Ще засилим контрола по експлоатацията на спортните съоръжения, собственост на Община Варна – басейни, спортни зали, площадки, ледени пързалки.
 2. Ще използваме публично-частно партньорство за повишаване качеството на спортните съоръжения.
 3. Ще създадем програма за стимулиране на детско-юношеския спорт.
 4. Ще осигурим прозрачност при прилагането на Наредбата за финансово подпомагане на спортни клубове в Община Варна, с приоритизиране на масовите и традиционни спортове за града.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
 1. Стратегическото развитие на Варненското здравеопазване трябва да е насочено на първо място към подобряване на координацията между отделните елементи в здравната система и прекратяване на порочната практика пациентите да се третират единствено като източник на блага за системата на здравеопазване.
 2. Качественото обслужване на пациента не се изчерпва с добрия специалист, с модерната апаратура и ефективното лечение. То включва много повече –добро отношение, човечност, добри хигиенно-битови условия и много други подобни условия, които ние имаме капацитета и познанията да постигнем.
 3. Бъдещето на здравеопазването във Варна би следвало да е насочено към:
  • Интегративно здравеопазване – екипност и взаимодействие между всички структури на здравната система.
  • Подобряване на материалната база, с цел предоставяне на възможност лечебните заведения да разкрият потенциала си и да задоволят потребностите на обществото.
 4. Ще предложим система за ефективен и навременен контрол на стопанската дейност на ДКЦ-та от страна на Общинския съвет и Общината и ежегодна програма за инвестиции в подобряване на базата на лечебните заведения.
 5. Ще създадем условия за конкуренция между отделните здравни заведения.
 6. Ще инициираме проект за изграждане на съвременен Спешен център във Варна.
ОБЩЕСТВЕН РЕД
 1. В спешен порядък ще организираме работеща система за видеонаблюдение на Варна, която да създаде гаранция за спазване на добър обществен ред.
 2. Ще бъдат предвидени средства в общинския бюджет за Звено за обществен ред и контрол, като се ангажират необходимите хора – пенсионирани военни и полицаи, за охрана на училищата, контрол и санкциониране на неправилно паркиране и охрана на Морската градина, и други важни обществени места.
 3. Ще предвидим в следващия общински бюджет средства за включване на социално слаби граждани в програма за хигиенизиране, почистване и озеленяване на града.
ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА

Варна има прекрасна възможност да съчетае туризъм и култура. Можем да използваме своето културно-историческо и археологическо наследство за стимулиране на двата сектора. Допълнителен потенциал в областта на туризма ще осигурим чрез:

 1. Частично покриване на Римските терми, реставрация, консервация и изграждане на лятна театрална сцена.
 2. Изграждане на музей на Варненския некропол заедно с прилежаща инфраструктура.
 3. Покриване на летния театър с лека покривна конструкция.
 4. Развитие на проекта "Аладжа манастир" и превръщането му в зона за почивка на варненци и атракция за гостите на града.
 5. Изграждане на паркинги за обслужване на културните и археологическите обекти.
 6. Възлагане на управлението на Туристическия информационен център и реализирането и обслужването на активен интернет портал на Варна като туристическа, културна и историческа дестинация на публично-частно дружество с цел повишаване на ефективността му.
 7. В новия общински съвет ние ще настояваме за изследване на необходимостта от изграждане на "Експо център" за провеждане на културни и корпоративни събития – панаири, изложби, изложения, конференции и др. Целта е да се проучат възможностите да оптимизиране на дейността на Двореца на културата и спорта, за да се избегне дублиране на функциите му и експлоатацията на допълнителни терени за едни и същи дейности.
 8. Споделяме убеждението, че в град като Варна трябва да се работи за изграждането на повече художествени галерии, център за съвременно изкуство, концертни зали и сцени за съвременен танц и т.н. Трябва да се продължи и работата по проекта за нова градска библиотека.
 9. Варна е домакин на едно от най-старите и най-авторитетни биеналета на графиката на Балканите. Изграждането на графична база с прилежащи към нея ателиета за работа на гостуващи художници, би сменило не само облика на пространствата, но и на културния живот в нашия град.
 10. Варненският аквариум може да стане изключително интересен туристически обект, ако се инвестира в неговото разширяване и обогатяване.
 11. Необходимо е изработването на концепция за организиране на туристически маршрути в града и региона. Това изисква прецизиране и корекция на сигнализацията и обозначаване на туристическите обекти в града.
ИНВЕСТИЦИИ
 1. Препоръчително е община Варна да стимулира местния бизнес при спазване на принципите на конкуренцията и обществения интерес.
 2. Ще разработим проект „Зони за инвестиционен интерес” – по възможност по-малки, с по-бърза реализация, и ще настояваме в следващия общински бюджет да се заложат средства за представяне на Варна като инвестиционна дестинация на всички значими инвестиционни форуми в Европа и света. По този начин ще изградим визията и развитието на града като център за целогодишен здравен, културен и исторически туризъм, транспорт и логистика, и лека промишленост за екологично чисти производства.
 3. Незабавно доработване на Наредбата за публично-частното партньорство и привличане на частния капитал като партньор на местната власт в областта на инфраструктурата, изграждането на спортни съоръжения, детски градини, в здравеопазването, образованието и др.
 4. Създаване на гъвкава политика в сделките с Общинска собственост за целево решаване на важни за града проблеми. Използване на кредитния ресурс на стратегическите инвеститори и възможностите на Общината за дългосрочно отдаване на нейната собственост с цел увеличаване на финансовия ѝ ресурс.
 5. Общината трябва или да се освободи от стопански дейности, или да промени начина на управление на Общинските фирми – пазари, градски транспорт, озеленяване, ДКЦ и други. Инвестиционните програми на тези фирми трябва да се реализират на база на общинска концепция в съответната област.